Kinetic Theory of Granular Gases
Nikolai V. Brilliantov and Thorsten Pöschel
Oxford University Press 2004